Regulamin


REGULAMIN


Sklep jest prowadzony przez Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 62/1, NIP: 631-000-92-86, REGON: 271669262, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 07.04.1991r. pod nr CEIDG I/203/91.

I.   DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 121);
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Sklep internetowy / Sklep – działalność polegająca na sprzedaży detalicznej Towarów, prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem: e-wodar.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia, przeglądać ofertę Sklepu, a także kontaktować się z prowadzącym Sklep w celu zapytania o ofertę oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących dokonania zakupów;
 5. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem e-wodar.pl, które mogą zostać zakupione przez Klienta w ramach Sklepu;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Zakładem Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Zamówienie – oferta Klienta, określająca co najmniej rodzaj i liczbę Towaru, który Klient chce kupić w ramach Sklepu.

 

 II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia Regulaminu nie dotyczą sprzedaży Towaru, który został sprowadzony na specjalne życzenie Klienta.
 2. Zapoznanie się z Towarami oraz składanie Zamówień jest możliwe, jeśli zostały spełnione następującego minimalne wymagania techniczne przez system komputerowy potencjalnego Klienta:
 3. Posiada najnowszą stabilną wersję przeglądarki internetowej dla konkretnego systemu operacyjnego z możliwością obsługi apletów Javy oraz obsługą plików cookies podczas trwania sesji;
 4. Posiada minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 5. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, spełniają wymagania zawarte w przepisach Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa CE oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
 6. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (wraz z podatkiem VAT).
 7. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w wysokości podanej na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia Zamówienia, które zostało następnie potwierdzone.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów.
 9. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania lub wprowadzenia nowych Towarów.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 11. Mimo wszelkich starań Sklep nie gwarantuje , iż publikowane dane w opisach Towarów nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Zakładem Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski.

 

III.  ZAWARCIE UMOWY

 1. Sklep internetowy posiada koszyk zakupowy, w którym Klient umieszcza wszystkie Towary, które chce zakupić, a które następnie mogą zostać objęte Zamówieniem.
 2. Zamówienia są przyjmowane na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie (pod numerem telefonu: 32 238 22 82) lub w miejscu prowadzenia działalności przez Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski (44-121 Gliwice, ul. Kozielska 62/1).
 3. Zamówienia należy składać wyłącznie w języku polskim.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wysłanej z adresu Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 5. Na Zamówienia złożone po godzinie 18.00, Sklep odpowiada wysyłając potwierdzenie złożenia Zamówienia w kolejnym dniu roboczym.
 6. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty wysyłki, które są indywidualnie uzgadniane z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia (odstąpienia od Umowy sprzedaży) mimo uprzedniego potwierdzenia złożenia Zamówienia, jeżeli Sklep stwierdzi błędne lub niepełne dane podane przez Klienta. Odstąpienie od realizacji Zamówienia może nastąpić w ciągu 14 dni od stwierdzenia przez Sklep błędnych lub niepełnych danych. O odstąpieniu Sklep poinformuje Klienta na podany przez niego adres e-mail.
 8. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu przez Klienta, Sklep może odstąpić od realizacji Zamówienia (odstąpić od Umowy sprzedaży) mimo uprzedniego potwierdzenia złożenia Zamówienia. Odstąpienie od realizacji Zamówienia może nastąpić w ciągu 14 dni od stwierdzenia przez Sklep naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. O odstąpieniu Sklep poinformuje Klienta na podany przez niego adres e-mail.
 9. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni świąteczne, sobotę oraz niedzielę będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 10. Błędne lub niepełne wypełnienie formularza Zamówienia nie będzie realizowane przez Sklep, o czym Sklep nie jest zobowiązany odrębnie informować Klienta.
 11. Klient może dokonać korekty do Zamówienia w zakresie danych osobowych do momentu zawarcia Umowy sprzedaży.
 12. Do złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych „*” w formularzu Zamówienia.

 

IV.  SPOSOBY WYKONANIA UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie Klient oraz Sklep internetowy nie mogą anulować Zamówienia, które zostało potwierdzone drogą mailową przez Sklep internetowy.
 2. Towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia (w przypadku zapłaty ceny i kosztów wysyłki na miejscu odbioru) lub od momentu uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski kwotą stanowiącą sumę ceny Towaru oraz kosztów wysyłki (w przypadku zapłaty przelewem).
 3. Formami płatności w Sklepie są:
 4. przedpłata na rachunek bankowy nr: 77 8460 0008 2001 0003 6807 0001;
 5. ii. gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski;
 6. gotówka przy odbiorze przesyłki za pobraniem.
 7. Jeżeli realizacja Zamówienia nie jest możliwa z uwagi na brak Towaru, Klient zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a także zostanie mu podany nowy termin wysyłki Towaru.
 8. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysłaniu z siedziby Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski. Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Towaru przez kuriera.
 9. Sklep internetowy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnych opóźnieniach w wysyłce Towaru.
 10. Wszystkie Towary zakupione w ramach Sklepu posiadają gwarancję jakości udzieloną przez ich producenta. Szczegółowe informacje są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Większość Towarów jest objęta gwarancją jakości realizowaną bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe. Dokładne adresy punktów serwisowych można znaleźć na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru lub na stronie internetowej producenta. Gwarancja jakości na Towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności produktu z umową.
 11. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże dotyczą Towarów o określonej ograniczonej liczbie, zatem Zamówienia na te Towary będą wykonywanie wg kolejności potwierdzeń ich złożenia aż do momentu wyczerpania się zapasów (określonej przez Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski liczby tych Towarów.
 12. Na termin otrzymania Towaru przez Klienta składa się czas na jego skompletowanie powiększony o czas dostawy.
 13. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT, do odbioru wraz z Towarem.
 14. Towar jest dostarczany do Klienta transportem zapewnionym przez Sklep lub poprzez kuriera, w zależności od uzgodnień Klienta i Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski. Istnieje także możliwość indywidualnego odbioru towaru w siedzibie Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski.
 15. W razie dostarczenia Towaru przez kuriera, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan Towaru pod względem jego ewentualnych uszkodzeń w obecności kuriera.
 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru należy bezzwłocznie wypełnić i przekazać Zakładowi Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski protokół reklamacyjny, który każdy kurier winien przy sobie posiadać. Jego niewypełnienie jest podstawą do nieuznania reklamacji w ramach Sklepu.

 

V.  REKLAMACJE

 1. W razie wad Towaru Klient jest zobowiązany wypełnić formularz reklamacyjny oraz dostarczyć go wraz z reklamowanym Towarem do siedziby Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski (osobiście lub drogą pocztową lub przesyłką kurierską) oraz dowodem zakupu Towaru. Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni od momentu otrzymania formularza reklamacyjnego, Towaru oraz dowodu jego zakupu. W przypadku konieczności sporządzania dodatkowej ekspertyzy technicznej, termin ten może się wydłużyć o kolejne 14 dni. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest na stronie e- wodar.pl
 2. Jeśli w ciągu 10 dni Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, iż została ona uznana za uzasadnioną.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych są rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności kuriera. Przesyłkę należy sprawdzić osobiście.
 4. Sklep w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną dostarczy Klientowi Towar nowy lub wolny od wad na koszt Sklepu oraz zwróci poniesione przez Klienta koszty wysyłki Towaru w związku z reklamacją. Jeśli wymiana Towaru nie będzie możliwa, Klient otrzyma kwotę równą uiszczonej cenie Towaru wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 5. Różnice w wyglądzie Towaru wobec wyglądu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej Sklepu nie są podstawą do reklamacji Towaru. Prezentowane zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginału, czego powodem może być ich obróbka techniczna lub błędne ustawienie parametrów monitora.
 6. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne Towaru powstałe z winy Klienta.
 7. Klient będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru (nieobowiązkowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu). Oświadczenie należy przesłać na adres Zakładu Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski. Dla skuteczności odstąpienia wystarczające jest przesłanie oświadczenia. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu oraz z dokumentem potwierdzającym zakup Towaru w terminie 14 dni liczonym od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesyłka jest realizowana na koszt Klienta.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Pieniądze będą zwrócone klientowi przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Koszty odesłania Towaru nie podlegają zwrotowi. Wszystkie  otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) podlegają zwrotowi. Wodar zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

VI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Klient składający Zamówienie w ramach Sklepu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz danych osobowych zawartych w Zamówieniu w celu realizacji Zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).
 2. Klient ma pełne prawo do wglądu w dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.
 3. Podane dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku, gdy sprzedaż nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej, wyłączane są przepisy w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie zmiany treści Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej: e-wodar.pl
 4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z postanowieniami Regulaminu, a w razie braku takiego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

OŚWIADCZENIE

 

Miejscowość i data:

…………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta:

………………………………………………….

Adres zamieszkania:

………………………………………………….

ZUT WODAR Jacek Bobrowski           

Ul. Kozielska 62/I

44-121 Gliwice

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży ……………………………… (wpisać nazwę rzeczy)   zawartej dnia ...............................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

podpis Konsumenta:

………………………………

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl